Układ „1992” – Mapa topograficzna

Mapa topograficzna

Dla map topograficznych w skali 1:10 000 i mniejszych stosuje się jeden układ dla całego kraju „1992/19” (rys. 11), w systemie GRS 80. Jest on utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów powierzchni Ziemi odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania kartograficznego Gaussa-Krügera.
Dla wyznaczania wysokości w systemie odniesień przestrzennych „1992” stosuje się system wysokości normalnych „Kronsztad 86”, w którym zostały określone wysokości punktów podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej kraju.
Układ „1992/19” określają następujące parametry:

  1. południk osiowy L = 19º długości geograficznej wschodniej,
  2. pas południkowy o szerokości obejmującej cały obszar kraju,
  3. współczynnik zmiany skali 0,9993 w południku osiowym (założenie to ma na celu równomierny rozkład zniekształceń liniowych, od –70 cm/km na południku środkowym do około +90 cm/km w skrajnych, wschodnich obszarach Polski) – rys. 12.
  4. punkt przecięcia się obrazu równika z obrazem południka osiowego otrzymuje współrzędną x = -5 300 000 m, a punkty leżące na południku osiowym współrzędną y = 500 000 m.
Rys. 11. Układ "1992".
Rys. 12. Izolinie zniekształceni elementarnych [cm/km] w układzie "1992".

Ze względu na znaczne zniekształcenia liniowe układ nie jest rekomendowany do wielkoskalowych opracowań kartograficznych.

Zasady podziału i oznaczenia arkuszy map topograficznych u układzie 1992.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *